Registrovat se Přihlásit se Nákupní košík je prázdný
Vše pro firmy i kutily Změna názvu firmy z AAA Barvy s.r.o. na Colorlak maloobchod s.r.o.

Skrytá navigace – přejdi na:

Katalog

Lazura olejová O 1020 2,5 l - 0000 bezbarvá

Popis produktu

Vlastnosti:

 olejová lazura je určena k penetračním jednovrstvým lazurovacím  nátěrům dřeva, dřevovláknitých desek a podobných porézních materiálů na bázi dřeva, pro exteriérové i interiérové použití, 1020 poskytuje dřevu vysokou a hloubkovou ochranu proti povětrnosti a UV záření již v jednom nátěru, 1020 je určena především pro dřevěné plochy  a konstrukční prvky dřevěných staveb jako jsou domy, chaty, sruby, ploty a pergoly ve venkovním prostředí s přímým vlivem povětrnosti.

Aplikace již v jedné vrstvě (vysokosušinové složení nahrazuje 2 až 3 vrstvy klasických lazur), vlastnosti přírodních olejů (hluboká penetrace do dřeva a tím jeho vysoká ochrana), zachování přirozené struktury a kresby dřeva (nevytváří žádnou lakovou vrstvu na dřevě), výborná ochrana proti povětrnosti a UV záření (vysoký podíl kvalitních, transparentních pigmentů), paropropustnost nátěru (dřevo bez omezení „dýchá“ - případná zbytková vlhkost se odpaří), vysoká vydatnost (cca 15 m2/l, u hladkých povrchů nebo méně savých dřevin je až 20 m2/l), vhodné na dětský nábytek a hračky (splňují podmínky normy EN 71 č. 3), nejjednodušší oprava a obnova starého nebo poškozeného nátěru.

Nanášení:

Štětcem, válečkem, stříkáním případně máčením při teplotě 15-25 °C a relativní vlhkosti vzduchu do 75 %. O 1020 doporučujeme především natírat štětcem. Olejovou lazuru před použitím důkladně rozmíchejte, ale již neřeďte. Dřevěný podklad musí být čistý, vyzrálý, nesmí být mokrý. Biocidní ochranu pod O 1020 zajišťuje řada napouštědel LIGNOSTOP. V případě velmi porézního nebo sušeného dřeva lze aplikovat za 24 hodin další vrstvu - je nutno se důkladně přesvědčit, že tato vrstva do 60 minut do dřeva vsákne. Pokud zůstanou na povrchu dřeva lesklé plochy lazury (již nevsáknuté množství), musí se suchým štětcem nebo hadrem setřít.

Ředění:

O 1020 je dodávána v aplikační konzistenci - neředí se, jinak S 6006.

Teoretická vydatnost:

cca 15 m²/l v jedné (celkové) vrstvě. Záleží na savosti a přípravě povrchu dřeva. U hladkých povrchů a méně savých dřevin je vydatnost vyšší - až cca 20 m²/l.

Prvky označení
Výstražný symbol nebezpečnosti
 


Signální slovo
Varování
Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů
Xylen technický
Nebezpečné látky
Standardní věty o nebezpečnosti
H319        Způsobuje vážné podráždění očí.
H412        Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101            Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102            Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103            Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P273            Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280            Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338    PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313        Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P403+P233        Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501            Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Doplňující informace
EUH 208    Obsahuje butan-2-on-oxim, Bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebakát, Mastné kyseliny, C6-C19-rozvětvené, kobaltnaté soli, Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebakát. Může vyvolat alergickou reakci.
Hustota                                         0,98-1,00 g/cm3
VOC                                                0,293 kg/kg
TOC                                                0,248 kg/kg
Sušina                                            70 % objemu
Mezní hodnota VOC                    kat. A (e) RNH: 400 g/l
Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití        300 g/l

Doporučujeme dokoupit


Menu

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Přidat dotaz

×

K vyhodnocování návštěvnosti webových stránek a optimalizaci marketingových aktivit využíváme cookies. Použitím webových stránek dáváte souhlas s užitím cookies. Prohlášení o ochraně soukromí